ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ)


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1.                  Αίτηση ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).
2.                  Υπεύθυνη δήλωση ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).
3.                  Φορολογικά στοιχεία (πρωτότυπα και φωτοτυπίες ) :
       Αντίγραφο Ε1 (φορολογική δήλωση),
       Αντίγραφο Ε9 ( εάν υπάρχουν ακίνητα ),
       Αντίγραφο Ε2 ( εάν προκύπτουν μισθώματα ).
       Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου έτους
4.                  Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενούς ( φωτοτυπία επικυρωμένη ).
5.                  Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (Κατά περίπτωση, για όλα τα μέλη της οικογένειας)
6.                  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.                  Οποιοδήποτε παραστατικό στοιχείο που να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας :
      α. λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ , ή
      β. αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και απόδειξη ενοικίου, ή
      γ. βεβαίωση από το Δήμο Νέας Ιωνίας ( Κ.Ε.Π. ).

8.                  Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση εισαγωγής στο Νοσοκομείο.
9.                  Ιατρικές γνωματεύσεις εάν υπάρχουν προβλήματα υγείας.
10.             Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους :
  •       Εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο ( πρωτότυπο και φωτοτυπία ),
  •       Εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π.

11.             Για τους άνεργους , κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ( πρωτότυπο και φωτοτυπία )  για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών .
12.             Για όσους επιδοτούνται από την Πρόνοια, το τελευταίο απόκομμα πληρωμής ή αντίγραφο από την απόφαση της χορήγησής του  ( πρωτότυπο και φωτοτυπία ) .
13.             Ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 67 ετών , θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων.
14.             Για υπηκόους Κρατών – Μελών Ε.Ε. και Ε.Κ.Χ. οπωσδήποτε άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας και το διαβατήριο. Οι ομογενείς από την Αλβανία άνω των 60 ετών , βεβαίωση από την Αλβανική Πρεσβεία αν συνταξιοδοτούνται ή όχι.
15.             Ασφαλιστικά στοιχεία από τον τελευταίο ασφαλιστικό σας φορέα  :
Α) για το Ι.Κ.Α. : Βεβαίωση από το Μητρώο του Ι.Κ.Α. ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε περίπτωση που υπάρχει Α.Μ. στο Ι.Κ.Α. το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΙΚΑ της Περιοχής. ( Εάν δεν είχαν ποτέ ασφάλεια Ι.Κ.Α. το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα απ΄ την υπηρεσία .).
      Β για τον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν :
  •       Βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
  •       Διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εφορία.
Γ) για τα άλλα ταμεία (ΝΑΤ κλπ.) βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  1. Για την έκδοση του βιβλιαρίου απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Πιστοποιητικό  ή βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, από την οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ότι δεν δικαιούται ασφάλιση.
  3. Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ