«Απογραφή δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων από τα ΚΕΠ»


                  Για την απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων μέσω των ΚΕΠ.

Α. Η απογραφή αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
·        Επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία, ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του Χάνσεν και επίδομα κίνησης),
·        Επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων,
·        Επιδόματος ομογενών,
·        Επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και
·        Διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
Β. Η απογραφή ξεκινά την 1 Φεβρουαρίου 2012 και λήγει στις 16 Μαρτίου 2012. 
Οι δικαιούχοι προσέρχονται στα ΚΕΠ ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Από Α έως Ι: μεταξύ 1/2/2011 έως 15/2/2012                                                                                       
Από Κ έως Ο: μεταξύ 15/2/2012 έως 29/2/2012                                                                                  
Από Π έως Ω: μεταξύ 1/3/2012 έως 16/3/2012                                                                                      


Η απογραφή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ επιλογής του δικαιούχου
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.

Γ. Τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά την ημέρα που προσέρχεται στο ΚΕΠ για την απογραφή είναι τα ακόλουθα:
·      Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του και συγκεκριμένα: 
α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους. 
β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. 
γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ 
δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής. 
ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και "Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού". 
στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα "Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας". ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.


  •        Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν ο δικαιούχος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
  •      Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  •    Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από το δικαιούχο, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN. Ο λογαριασμός πληρωμών μπορεί να είναι Ατομικός ή Κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.
  •       Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας ή νομαρχίας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.
  •        Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.
  •      Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα υπό στοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία  να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης). Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.